ซีแอนด์ซี รีสอร์ท

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

trees (1)
Logo-Thai-Saiyok-11

ไทรโยค กาญจนบุรี

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ไทรโยค   กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินงาน  บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) ศูนย์ฝึกอบรม  บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมนา   เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (CBIRD-Saiyok) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA)

บริการและกิจกรรม สำหรับลูกค้า

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ของเรามีบริการและกิจกรรมที่หลายหลาย สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักสำหรับครอบครัวหรือหมู่คณะ
พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ห้องพัก
ห้องประชุมและสัมนา
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
กิจกรรม CSR สำหรับลูกค้าบริษัท
ศูนย์ศึกษาดูงานการเกษตรอย่างยั่งยืน
จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
icon-CSR
Corporate social responsibility – CSR

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ไทรโยค มีจุดกำเนิดมาจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนฯ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการดำเนินงานด้านธุรกิจที่พักและร้านอาหาร
จากประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สามารถต่อยอดกิจกรรมการทำงาน CSR ให้กับบริษัท หรือหน่วยงานที่สนใจ
ที่ต้องการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำฝายน้ำ, การปลูกป่า, โครงการเกษตรอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน, การบำรุงซ่อมแซมโรงเรียน การจัดหาสื่อการเรียนในโรงเรียนชนบท

ซีแอนด์ซี

สาขา

Logo-Thai-Saiyok-12
Logo-BanDu
Logo-Khaoyai
Logo-Krabi
Logo-Krabi2
icon-rooms
ห้องพักรีสอร์ท
icon-meeting-room
บริการห้องประชุมสัมนา
icon-resort-activities
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
icon-village-activities
กิจกรรม CSR
สำหรับลูกค้าบริษัท
icon-product
จำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณชุมชน
บริการและกิจกรรม

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ของเรามีบริการและกิจกรรมที่หลายหลาย  สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ที่พักสำหรับครอบครัวหรือหมู่คณะ
พร้อมกิจกรรมสันทนาการ   ฐานกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ศึกษาดูงานรูปแบบการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมในรูปแบบ CSR กลุ่มบริษัท

ห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้บริการกับลูกค้า

บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา ขนาด 50 – 100 คน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบท
และเป็นสื่อกลางให้แก่กลุ่มองค์กร บริษัท มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

25
Aug
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พนักงานสายงานบริหารความยั่งยืน
หมู่บ้านหนองปลา ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
27
Nov
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) BEDO
ชุมชนหมู่บ้านเสรีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
26
Jun
โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ
พื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านหนองปลา จังหวัดกาญจนบุรี